Como organizas a túa busca de emprego?

A busca activa de emprego implica o manexo dunha enorme cantidade de información, polo que para manter un control ordenado sobre o proceso de busca é preciso organizar os nosos recursos e planificar as accións que desenvolvemos. Deste modo usaremos de xeito máis eficiente o tempo dedicado a procurar traballo, ademais de poder avaliar os resultados obtidos e o noso propio método de busca.

Axenda para a Busca de Emprego

Unha ferramenta clásica para organizar as nosas actividades en diferentes ámbitos, tamén na procura de emprego é a Axenda, sexa en formato físico, electrónico ou online. Na rede pódense atopar diversos modelos de Axenda especificamente dirixidos á busca de emprego, desde exemplos concretos ata propostas máis orientativas.

Imaxe

En calquera caso non existe un modelo ideal de Axenda, en canto que para converterse nunha ferramenta útil debe ser o máis personalizada e práctica posible en función das nosas necesidades. Por ese motivo os contidos dunha Axenda poden ser moi variados: planificación de actividades (a nivel semanal, mensual…), realización das mesmas (inscrición en portais de emprego, ofertas, visitas a empresas, actualización do CV, presenza en redes sociais,…) e seguimento de resultados; rexistro de recursos para a formación e o emprego, contactos, etc.

O deseño da nosa propia Axenda implica un pequeno sacrificio de tempo a nivel inicial se procuramos un formato personalizado e flexible, mais pronto se ve recompensado pola optimización do tempo que implica a organización das nosas informacións e accións. Mais se preferimos evitar ese traballo pode resultarnos moi útil usar algún modelo online de Axenda para a busca activa de emprego.

Aplicacións para organizar a busca de emprego

Máis alá das versións clásicas de Axenda nos seus diferentes formatos, na actualidade podemos utilizar diversas aplicacións de carácter gratuíto dirixidas a facilitar a organización e a xestión da información que manexamos a nivel xeral. Por iso, a efectos prácticos, podemos ter unha ferramenta moi útil para planificar unha busca ordenada de emprego que ademais nos permitirá organizar outros ámbitos e actividades da nosa vida se así o desexamos

Neste sentido a ferramenta máis coñecida e valorada a día de hoxe é Evernote, que conta con múltiples funcionalidades e permite: almacenar (documentos en diferentes formatos, imaxes, enlaces webs, anotacións persoais,…), ordenar, facilitar a busca, embrar información, datas, etc. Todos os nosos contidos estarían así organizados e dispoñibles en calquera dispositivo con conexión a internet.

Como alternativa a Evernote hai outras aplicacións que se poden utilizar para a organizar a información, e que nos poden resultar útiles para a busca de emprego, como Google KeepSpringpadSimplenoteMemonicNotesync ou Pinfolio.

Anuncios