Datos do paro en febreiro: Santiago de Compostela, Comarca e Provincia da Coruña

O paro rexistrado no Concello de Santiago de Compostela descendeu no mes de febreiro un 1,06% con respecto ao mes anterior (99 desempregados/as menos), sendo 9.232 as persoas inscritas como demandantes de emprego. En canto á variación interanual, atendendo aos datos do mes de febreiro de 2013 (9.887 desempregados/as), rexistrouse un descenso do 6,62%.

Segundo a distribución por sexos o número de mulleres inscritas como demandantes de emprego é lixeiramente superior ao de homes (o 51,52% fronte ao 48,28%). A franxa de idade máis afectada polo desemprego en ambos sexos, é a dos 30 aos 39 anos (en total supoñen case o 30% das persoas rexistradas como desempregadas).

A evolución do paro rexistrado na Comarca de Santiago de Compostela amosa unha redución do desemprego en 178 persoas con respecto ao mes anterior, o que supón un descenso do 1,12% (de15.853 a 15.675 persoas inscritas no paro), porcentaxe similar á da cidade de Compostela. En canto aos datos globais da Provincia da Coruña o descenso do número de persoas desempregadas é do 0,37% con respecto ao mes de xaneiro (de 109.813 a 109.407 persoas rexistradas), mentres que a variación interanual supón unha redución do desemprego nun  5,38%.

Pódense consultar os datos completos do paro e a súa evolución en todos os Concellos da Provincia da Coruña na seguinte táboa: Paro Concellos – Provincia da Coruña – Febreiro 2014.

Anuncios

Boletíns semanais de ofertas para a busca de emprego

boletín

Os boletíns de ofertas de emprego son documentos nos que se recompila información sobre oportunidades de emprego, publicadas orixinalmente  noutros medios, nun período de tempo determinado. O valor principal dun boletín de ofertas na busca de emprego está relacionado coa comodidade que supón acceder a diversas fontes de información mediante a consulta dun único recurso.

A continuación sinalamos varios boletíns, de publicación semanal, que poden ser de interese para quen estea en busca activa de emprego:

  • O boletín de ofertas que realizamos na Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago de Compostela.  Este boletín publícase todos os luns con información sobre ofertas de emprego (públicas e privadas), bolsas e novas destacadas sobre a Comarca de Santiago e Galicia fundamentalmente, mais abarcando tamén o ámbito estatal e internacional.
  • Desde o proxecto ILES do Concello de Pontevedra realízase un boletín no se que atende a diversas cuestións relacionadas co emprego (ofertas, formación, etc.), prestándose unha atención especial á provincia de Pontevedra.
  • A Confederación de Empresarios de Galicia publica un boletín con ofertas extraídas de diversos xornais.
  • A Fundación Amigos de Galicia elabora un boletín con ofertas de emprego recompiladas de portais webs, xornais, etc.
  • O boletín de ofertas de emprego público que difunde o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no que se inclúen convocatorias da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e de determinados anuncios da Administración Local que se publicasen no BOE.

En calquera caso, a pesar da utilidade dos boletíns para facilitar unha revisión das oportunidades de emprego existentes, convén ter en conta que non garanten a exhaustividade (por moi completo que sexa un boletín dificilmente chegará a reunir todas as ofertas publicadas noutros medios) e son documentos non personalizados (trátase dunha recompilación xeral de ofertas, polo que seguramente moitas delas non se axusten ao teu perfil ou intereses). Tamén é preciso lembrar que os boletíns máis útiles serán aqueles que recollan as ofertas máis próximas no tempo á data de publicación do propio boletín, co obxecto de evitar a difusión de información desactualizada.

En definitiva, sinalados estes aspectos problemáticos,  convén recalcar que na busca de emprego un boletín de ofertas debe ser considerado como unha fonte complementaria, nunca a única nin a principal. O ideal é realizar unha boa selección de fontes para ter unha información exhaustiva, personalizada, útil e actualizada que facilite a nosa busca de emprego. Esta é unha tarefa fundamental que esixe unha permanente actualización de ditas fontes información, ademais de coñecer o uso de novas ferramentas informáticas que faciliten a súa xestión.